Afspraken met de BIN -leden

 

  1. Ieder die een geëngageerde plaats inneemt in de plaatselijke BIN-info-uitwisseling noemt men een BIN -lid. Het engagement steunt op de bereidwilligheid en vrijwilligheid.  Na overleg met de coördinator heeft ieder het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen.

 

  1. Als lid neemt men de verantwoordelijkheid om de informatie-uitwisseling te beheren op de afgesproken wijze en zich positief in te schrijven in het BIN zoals omschreven in het omzendschrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken.

 

  1. Het lidmaatschap aan het BIN kan op oordeel van de plaatselijke coördinator of de gemandateerde politiebeambte, steeds na samenspraak, worden opgeheven indien een lid niet voldoet aan dit huishoudelijk reglement of de goede geest hiervan en hierdoor de doelstelling van het BIN hindert.

 

  1. De BIN – leden zullen als goed burger abnormale vaststellingen melden, enkel aan de politiedienst. De politiediensten hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden, tenzij de verschaffer van de informatie daar anders over beslist.

 

  1. Het beoordelen en beheren van de informatie is een vakkundige taak van de politiediensten en komt enkel hen toe. Het opstarten van de BIN gebeurt dan ook alleen in overleg en samenspraak met de politiediensten.

 

  1. De BIN coördinator engageert er zich toe om enerzijds de BIN – leden duidelijk de werking van het BIN uit te leggen en hen van de nodige documentatie te voorzien. Anderzijds hen alle berichten die in het BIN worden doorgestuurd ter beschikking te stellen, met uitzondering wanneer het lid volgens de afgesproken wijze niet bereikbaar is.

 

  1. De leden gebruiken de verspreide informatie enkel en alleen voor de doelstelling van het BIN, met name opmerkzaamheid, waakzaamheid en preventief gedrag, die zij als goed burger uitvoeren. Het BIN is geen groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren en dit al dan niet samen met de politie.   De BIN-leden zullen dus nooit zelfstandig politionele taken op zich nemen of optreden in naam van politiediensten.

 

  1. De gegevens omtrent de leden waarover het BIN beschikt mogen enkel worden gebruikt voor de doelstelling en werking van het BIN. De leden kunnen hun lidmaatschap duidelijk maken door het gebruik van de BIN sticker.

 

  1. Ieder die zich wil inzetten voor een veilige en een goede buurt, kan medewerken aan het BIN project. Spreek erover met uw vrienden, buren en familie !

 

 

Voor meer informatie , contacteer uw coördinator https://www.ronse.be/nl/buurtinformatienetwerken-ronse